Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 : SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu; Divan Residence Bomonti, Cumhuriyet Mahallesi, Harika Sokak, No: 4, Kat: -1, 34380, Şişli-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Oasis Yoga Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nden (“Oasis Yoga”), Sözleşmede belirtilen şartlar, kapsam ve süre içerisinde ve Oasis Yoga’nın hizmete açık olduğu süre boyunca, Üye’nin seçmiş olduğu hizmet bağlamında yararlanma hakkının ve buna ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2. İşbu Sözleşme ile tek seferlik bireysel seans, atölye veya eğitim hizmetlerinin satışı yapılmaktadır. Üye, önüne gelen ekrandan hangi tek seferlik atölye, seans ya da hizmet tipini satın almak istediğini seçtikten sonra işbu Sözleşmeyi imzalayacak ve ardından ödeme ekranından seçmiş olduğu hizmetin ücretinin ödemesini yapacaktır.

1.3. Söz konusu tek seferlik seans ve hizmet yönünden yalnızca işbu Sözleşme imzalanacak olup, başkaca bir yazılı sözleşmenin imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

MADDE 2 : SÜRE

İşbu Sözleşmenin süresi, seçilmiş olan hizmetin süresi ile sınırlıdır. Bu süre içerisinde kullanılmayan haklar telafi edilemez, daha sonra kullanılamaz ve bir sonraki döneme devredilemez.

MADDE 3 : ÜCRET ve ÖDEME

3.1. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak ödemeler yalnızca Türk Lirası üzerinden ve Sözleşmede belirtilen ödeme yöntemleriyle yapılacaktır.

3.2. İşbu Sözleşmenin imzalanmasının akabinde, önüne gelen ödeme ekranından Üye tarafından 90 TL’lik (Doksan Türk Lirası) bir ön ödeme yapılacaktır. Üye tarafından Sözleşmenin imzalanması ve ön ödemenin yapılmasının ardından Oasis Yoga’ya gelindiğinde ilgili paket tutarının kalan kısmı fiziken ödenecek ve tanzim edilen fatura Üye’ye teslim edilecektir.

3.3. İşbu Sözleşmenin 3.2. maddesi uyarınca tek seferlik seans ve hizmet satın alarak ön ödeme yapan Üye, ilgili hizmetten yararlanacağı gün kalan tutarı ödememesi halinde, ilgili hizmetten yararlanamayacağını, bunun yerine başka bir gün aynı veya benzeri farklı bir hizmetten yararlanmayı talep edemeyeceğini ve yapmış olduğu ön ödeme tutarının kendisine iade edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.4. İşbu Sözleşme ile gerçekleştirilecek ödemeler, satın alınacak hizmetin seçilmesinden ve Sözleşme metninin imzalanmasından sonra Üyenin önüne gelecek ekrandan SANAL POS uygulaması ile, ön ödeme yapılan hizmetlerin kalan ödemeleri ise Oasis Yoga’ya gelindiğinde nakit veya pos cihazı üzerinden ve fatura karşılığında yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir ödeme yöntemi söz konusu olmadığı gibi, Üye tarafından da talep edilemez.

3.5. Oasis Yoga, tüm ders veya hizmet ücretlerini zaman içerisinde değiştirme hakkını haizdir.

3.6. İşbu Sözleşme ile belirlenen ve ödemesi yapılan ücret, Üye’nin paketi seçtiği gün kendisine taahhüt edilen ders ve hizmetler için öngörülmüştür. Üye tarafından ücret ödemesi yapıldıktan sonra seçilen paket ve/veya hizmetin iptali ve ücret iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.

3.7. Oasis Yoga, gerekli gördüğü zamanlarda kampanyalar düzenleyerek veya promosyonlar yaparak peşin fiyatına taksitli satışlar yapma ve/veya önceden uygulanacak vade farkı ya da faiz miktarını belirlemek şartıyla taksitli fiyatlar öngörmek gibi farklı satış yöntemlerini uygulama hakkını saklı tutar. Bu durumlardan birinin vukuu, daha önceden paket veya hizmet satın almış Üye yönünden herhangi bir kazanılmış hak doğurmayacağı gibi farklı bir talepte bulunma hakkına sebebiyet vermez.

MADDE 4 : ÜYELİĞİN KAPSAMI

4.1. İşbu Sözleşme ile satın alınan tek seferlik programlar (bireysel seans, atölye ve eğitim), yalnızca belirtilen gün ve programlar için geçerli olup, Üye tarafından ödemesi yapılan bireysel seans, atölye ve eğitime gelinmediği takdirde, Üye tarafından ödemesi yapılan gün dışında başka bir programa gelinmesi ve/veya işbu Sözleşme uyarınca yapılan ön ödeme bedelinin iadesi talep edilemez.

4.2. İşbu Sözleşme uyarınca satın alınan paket ve hizmetlerden yalnızca işbu sözleşmeyi imzalayan kişi yararlanacak olup, üyeliğin devri, başkasınca kullanılması yahut üyelik hakkının miras yoluyla üçüncü kişilere geçmesi söz konusu değildir.

4.3. Onsekiz yaşından küçüklerin ilgili programları satın alması ve bunlardan yararlanması, ancak aile üyeleri veya velayet sahibi kişilerin yahut vasileri tarafından imzalanacak izin belgesi ile mümkündür. Aksi halde onsekiz yaşından küçük Üye’nin satın aldığı hizmeti kullanması mümkün olmadığı gibi, yapılan ön ödeme de geri iade edilmeyecektir.

MADDE 5 : ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI 

5.1. Hangi tek seferlik hizmetin satın alındığından bağımsız olarak, işbu Sözleşmeyi imzalayan ve Oasis Yoga’ya ait stüdyo ve tesislerden yararlanma hakkını kazanan her bir Üye, işbu Sözleşmeyi imzaladığı andan itibaren, kendisine tebliğ edilen stüdyo kurallarına harfiyen uyacağını, stüdyoyu ve burada bulunan alet ve edevatı en iyi şekilde kullanıp bunlara zarar vermeyeceğini, Oasis Yoga’nın faaliyet gösterdiği alana ve Divan Residence binasına giriş ve çıkışlarda buraların kurallarına riayet edeceğini, bu bölgeleri temiz tutacağını, çevreyi rahatsız edici gürültü, tutum ve davranışlardan özenle kaçınacağını, Divan Residence binasının ortak alanlarını, havuzunu, spor alanlarını vb. kısımları hiçbir şekilde kullanmayacağını, İşyerine ve ayrıca İşyerinin içerisinde bulunduğu Divan Residence binasının herhangi bir yerine zarar verecek yahut kirlilik yaratacak her türlü davranışlardan kaçınacağını; bunlara uymadığı takdirde üyeliğinin iptal edilip ödemiş olduğu ve karşılığında hizmet almadığı kısım dahil kendisine ücret iadesi yapılmayacağını kabul ettiği gibi, vermiş olduğu maddi zararların yanı sıra Oasis Yoga’nın bu eylem ve davranışlardan dolayı maruz kaldığı doğrudan ve dolaylı zararların kendisinden tazmin edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, bina giriş ve çıkışlarında kendisine Oasis Yoga personeli veya bina güvenliği tarafından sorulduğu durumlarda, Oasis Yoga tarafından geliştirilen ve mobil telefonuna yüklemeyi peşinen taahhüt ettiği mobil uygulamayı açacağını ve buradaki üyeliği ispatlar bilgiler ile barkodu göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, işbu Sözleşme ile yalnızca almış olduğu ders ve hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu ve Sözleşme kapsamına girmeyen ders ve hizmetlerden yararlanmayı talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, Oasis Yoga’nın işbu Sözleşmede öngörülen ders ve hizmet yükümlülüklerinin dışında herhangi bir mükellefiyetinin bulunmadığını ve Üye’ye bunun dışında herhangi bir sonuç (kilo artışı, kilo kaybı, sağlığın iyileştirilmesi vb.) taahhüt etmediğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üyeler, satın aldıkları tek seferlik seans, atölye veya eğitimlere katılmalarına engel herhangi bir sağlık veya fiziksel sorunlarının bulunmadığını, sakladıkları veya ilk seferde bilmemelerine rağmen sonradan ortaya çıkacak bir sağlık sorunu veya hamilelik durumları halinde, bunların sonucunda meydana gelebilecek sakatlık, hastalık, ölüm vb. hallerden yahut gerekli kontrolleri yaptırıp yaptırmamalarından veya sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamalarından dolayı Oasis Yoga’yı, Oasis Yoga yetkililerini ve eğitmenlerini sorumlu tutmayacaklarını, bu sebeplerle Oasis Yoga’ya veya yukarıda sayılan kişilere karşı herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.6. Üye, kendisinin yanı sıra, çocuk veya misafirlerinin kendi kusurları, dikkatsizlikleri veya ihmalleri ile Oasis Yoga’ya ait işyerinde veya Divan Residence binasında meydana getirecekleri tüm hasar ve zararlardan sorumludur. Üye, Oasis Yoga yönetimi, çalışanları ve eğitmenlerinin kasıtları veya ağır ihmalleri ispatlanmadıkça, kendisinin veya çocuklarının yahut misafirlerinin Oasis Yoga’ya ait stüdyoları ve işyerinin diğer bölümlerini kullanması veya buna teşebbüs etmelerinden kaynaklanan bütün hasar ve zararlara ilişkin iddia ve talep haklarından peşinen vazgeçtiğini, Oasis Yoga’yı veya yönetim yahut çalışanlarını tamamen ve süresiz olarak muaf kıldığını ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen, geleceğe yönelik olarak ve herhangi bir şart koşmaksızın feragat ederek bu kimseleri hukuken ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye’nin derse geldiği ve ilgili hizmeti kullanma hakkının bulunduğu gün ile sınırlı olmak şartıyla Oasis Yoga’nın bulunduğu Divan Residence binasının otoparkını kullanma hakkı bulunmakla beraber, bina kuralları gereği bu alana aracını tek başına park etme hakkı mevcut değildir. Üye, Oasis Yoga tarafından sunulan vale hizmetini alacak ve vale hizmetinin bedelini ödeyecektir. Vale ücreti münhasıran Oasis Yoga tarafından belirlenir ve Oasis Yoga’nın takdir edeceği tarihlerde değiştirilebilir. Bu şartları kabul etmeyen Üye, aracını Divan Residence binasının otoparkına park etmeyeceğini ve Oasis Yoga’dan bu yönde bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 : OASIS YOGA’NIN HAK VE SORUMLULUKLARI

6.1. Oasis Yoga’nın sorumluluğu, işbu Sözleşme ile seçilen hizmetlerin ücretinin tamamının ödenmesi karşılığında ve taahhüt edildiği şekilde Üye’ye sunulmasından ibarettir.

6.2. Oasis Yoga, kendi iradesi ve kusuru dışında gerçekleşebilecek, savaş, iç karışıklık, sabotaj, terör, grev, afet, yangın, hükümetin, belediyenin veya mülk sahibinin müdahalesi gibi hallerle sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebep halleri ile bakım ve tadilatlar hariç olmak üzere, belirtilen süreler ve zamanlarda stüdyo ve işyerini Üye tarafından kullanıma hazır tutmakla yükümlüdür. Ancak çalışma saatlerinin ve hangi stüdyolarda ne zaman çalışılacağı hususlarının düzenlenmesi münhasıran Oasis Yoga’nın yetkisindedir. Oasis Yoga gerekli gördüğü hallerde tek taraflı kararıyla ve stüdyonun bulunduğu yerin özelliklerini göz önünde bulundurarak, stüdyonun ve işyerinin çalışma saatlerini ve şartlarını yeniden düzenleyebilir. Bu durumda yeni düzenlemeler, Üye’ye stüdyoda duyuru yapılması veya e-posta yolu ile bildirilir.

6.3. Dersler, stüdyo çalışmaları, etkinlikler ve eğitmenlerle ilgili iptal ve değişiklikler münhasıran Oasis Yoga’nın yetkisindedir. Bu hususlarla ilgili yeni düzenlemeler, iptaller ve değişiklikler Üye’ye stüdyoda duyuru yapılması veya e-posta yolu ile bildirilir.

6.4. Oasis Yoga’ya ait işyerinde tadilat, tamirat, düzenleme veya yenilikler yapıldığında, Oasis Yoga, bu nedenlerle veya kendisinden kaynaklanmayan başkaca sebeplerle stüdyo ve diğer alanların kullanımını, hizmetlerin verilmesini ve etkinliklerin yapılmasını kısmen veya tamamen sınırlayabilir, durdurabilir veya işyerini belirli bir süre için kapatabilir. Bu durumda, Üye’lere stüdyoda sözlü olarak veya e-posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Tüm işyerinin kullanımı ile hizmetlerin ve etkinliklerin yapılması tamamen durdurularak işyeri kapatılmadıkça, Üye’ye bu tasarruflarla ilgili herhangi bir ücret iadesi, tazminat ödenmesi veya üyelik süresinin telafisi söz konusu değildir.

6.5. Oasis Yoga, Üye’ye derse, atölye veya eğitime geldiği gün ve saatlerle sınırlı olmak üzere kişisel eşyalarını koyması için bir dolap tahsis edecek olup, dolabın kilitli tutulması ve buradaki kişisel eşyaların korunması tamamen Üye’nin yükümlülüğündedir. Oasis Yoga, işyeri içerisindeki dolapların güvenliğinin korunması ve hırsızlık olaylarının engellenmesi yönünden elinden gelen azami çabayı gösterecektir. Buna karşın, Üye’nin, çocuğunun veya misafirinin herhangi bir şahsi eşyasının çalınması ya da zarar görmesi halinde, Üye, Oasis Yoga’nın kendisine buna ilişkin gerekli uyarıları yaptığını ve hukuken herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, ders, atölye veya eğitimin bitmesinden itibaren en geç 1 saat içerisinde kendisine tahsis edilen dolabı boşaltacağını, aksi halde bu dolabın Oasis Yoga tarafından boşaltılacağını ve kendisine teslim edileceğini, dolapta bulunan eşyalarla ilgili çalıntı, kayıp, zarar vb. bir iddia ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 : ÜYELİĞİN DONDURULMASI VE SONA ERDİRİLMESİ

7.1. Satın alınan tek seferlik hizmetler (dersler, atölyeler ve eğitimler) yönünden, Oasis Yoga’nın kusurlu davranışları ve bu bağlamda işbu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali dışında, üyeliğin dondurulması, sona erdirilmesi veya sözleşmeden cayma hakkı söz konusu değildir.

7.2. Belirlenen gün ve saatlerde satın alınan hizmetin kullanılmaması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecek olup, bu durumda Üye tarafından yapılan ön ödeme iade edilmez.

MADDE 8 : İŞYERİNİN KAPATILMASI

8.1. Oasis Yoga’ya ait işyerinin, işletmenin tek taraflı iradesiyle veya başka herhangi bir sebeple daimi olarak kapatılması halinde, Oasis Yoga, Üye tarafından ödenen ücretin kullanılmamış kısmını Üye’ye işyerinin kapatılmasından itibaren en geç 1 (ay) içerisinde iade etmekle mükelleftir. Üye’nin, böyle bir durumda, ücret iadesi dışında herhangi bir hak iddia etmesi yahut tazminat talebinde bulunması mümkün değildir.

8.2. Oasis Yoga’nın söz konusu işletmeyi gerçek veya tüzel üçüncü kişilere devir veya üçüncü kişilerle birleşme hakkı mevcuttur. Üye, bu devir veya birleşme nedeniyle, üyeliğinin aynı koşullarla devam etmesini isteme hakkı dışında, başka herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 : KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI

Üye, işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Oasis Yoga’ya verdiği tüm kişisel bilgilerinin, sağlık geçmişi bilgilerinin, üyelik süresince elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, üyelik bedelinin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, stüdyodaki ders ve etkinlikler ile yaşam alanlarında çekilen fotoğraf ve video görüntülerinin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Oasis Yoga tarafından ve Oasis Yoga’nın iş ortakları, yetkilileri, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair yasal ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, verilerin devralınmasına, yasal süreler aşılmamak ve mevzuatta kişisel verilerin korunması ile ilgili öngörülen hükümlere uyulmak kaydıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Oasis Yoga tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 : MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Oasis Yoga’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen zorlu hava koşulları, doğal afetler, savaş, deprem, yangın, sel felaketi, hükümet tarafından alınmış kararlar veya Oasis Yoga’nın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

10.2. Yukarıda sayılan haller karşısında Oasis Yoga sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda Oasis Yoga’nın belirleyeceği ve Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

10.3. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Oasis Yoga, üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir veya Üye’ye mücbir sebep nedeni ile stüdyodan faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine münhasıran Oasis Yoga karar verir.

MADDE 11 : MADDELERİN BAĞIMSIZLIĞI

11.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin, herhangi bir yargı mercii tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararına aykırılığına karar verilmesi halinde, sadece o madde Sözleşme dışı sayılacak ve diğer maddeler aynen geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır. Oasis Yoga, bu şekilde geçersiz kılınan maddenin yerine, mevzuata uygun ve kamu yararına düzenlenmiş yeni maddeler ekleme hakkını haizdir.

11.2. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe giren herhangi bir yasa maddesi ile, bu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerin kapsamını genişletecek yönde bir düzenleme yapılması halinde, Oasis Yoga, Üye’ye yazılı bildirimde bulunmak şartıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, Üye’nin kullanmamış olduğu hizmetlerin ücretleri iade edilecek olup, Üye’nin bu ücret iadesi dışında herhangi bir maddi talepte bulunma veya tazminat isteme hakkı mevcut değildir.

MADDE 12 : FERAGAT

İşbu Sözleşmede düzenlenen hak ve yetkilerin Oasis Yoga tarafından kullanılmaması, Oasis Yoga’nın bu hakları ve yetkileri kullanmaktan feragat ettiği veya Üye’nin ilerideki benzer kusurlarını peşinen kabul ettiği anlamını taşımaz. Oasis Yoga’nın bu hak ve yetkilerini her zaman kullanma hakkı saklıdır.

MADDE 13 :  DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Oasis Yoga’nın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar ve bildirimlerinin, maddi hata ve atlamalar saklı kalmak kaydı ile, HMK m. 193 bağlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 14 : TEBLİGAT

14.1. Bu Sözleşme uyarınca Üye’ye yapılacak her türlü bildirim için, işbu Sözleşmenin doldurulması esnasında Üye tarafından sisteme girilen adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır. Bu Sözleşmenin ifası, üyeliğin kullanılması, ders saati, yeri ve eğitmen değişikliği vb. hususlar ile ilgili rutin yazışmalar elektronik posta ile yapılabilir.

14.2. İşbu adreslerdeki herhangi bir değişiklik karşı tarafa bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

MADDE 15 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile ilgili ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 16 : YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme bu madde dahil 16 (onaltı) maddeden ibaret olup tek nüsha olarak düzenlenmiş, Sözleşme aslı Oasis Yoga’da kalmak ve bir imzalı-onaylı kopya Üye’ye verilmek üzere imzalanmış ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİNİ OKUDUĞUMU, İŞYERİ YETKİLİLERİ İLE MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK BİR MUTABAKATA VARARAK BU SÖZLEŞMEYİ İMZALADIĞIMI, İLGİLİ KURALLARIN TARAFIMA YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK İLETİLDİĞİNİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUMU, İŞYERİNDEN BU SÖZLEŞMEDE YAZILANLAR DIŞINDA BİR BEKLENTİMİN OLMADIĞINI, BU SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN KURALLAR DAHİLİNDE HİZMET ALMAYI KABUL ETTİĞİMİ, GEÇERLİ BİR NEDEN OLMADIĞI TAKDİRDE TARAFIMDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE HİZMETİ ALAMADIĞIM TAKDİRDE SÖZ KONUSU BEDELİ ÖDEYECEĞİMİ, İŞBU SÖZLEŞMENİN TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞIMI KABUL VE BEYAN EDERİM.